Παρατηρητήριο για τη σχολική βία

Στα πλαίσια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Ενδοσχολικής βίας και Εκφοβισμού ορίστηκε υπεύθυνη στον τομέα αυτό η εκπαιδευτικός κ. Παπαργύρη Σοφία, η οποία αποτελεί το συνδετικό κρίκο της σχολικής μονάδας με το Παρατηρητήριο.

Επιπλέον, συστάθηκε σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π ) η οποία θα λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά . Η Ο.Δ.Π αποτελείται από τις εκπ/κούς α) Παπαργύρη Σοφία και β) Φράγγου Σοφία οι οποίες θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.