Νόμος 1566/1985 Φ.Ε.Κ. 167 / 30/9/1985

"Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"